0937 48 39 69Lịch học

Quảng cáo & hoạt hình Maya (3D)

02/06/2016

Đồ án Maya 3D “Cây táo” SV Nguyễn Nam

Đồ án thiết kế Maya 3D “Cây táo” SV: Nguyễn Nam Chương trình Phim quảng cáo và hoạt hình (Maya 3D) tại  Kent International College
02/06/2016

Đồ án Maya 3D “Cất công” SV Minh Tâm

Đồ án thiết kế Maya 3D “Cất công” SV: Phạm Nguyễn Minh Tâm Chương trình Phim quảng cáo và hoạt hình (Maya 3D) tại  Kent International College