0937 48 39 69Lịch học

Cô Đặng Thu Hương
MBA, chuyên ngành thương mại và Cử nhân Kinh tế lao động và Quản trị nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế Tp.HCM
Cô Nguyễn Kim Ngân
MBA, Columbia Southern University, USA
30/08/2016
Cô Phạm Thùy Nguyên Thủy
Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tài chính Marketing
30/08/2016

Cô Đặng Thu Hương
MBA, chuyên ngành thương mại và Cử nhân Kinh tế lao động và Quản trị nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế Tp.HCM