0937 48 39 69Lịch học

học marketing online

23/06/2016

Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

  Mô hình Digital Marketing Nguyên lý & các công cụ Digital Marketing Mô hình AISAS phân tích hành vi tâm lý khách hàng trong online marketing Xây dựng ý tưởng thông điệp/ Creative in Digital marketing Tổng quan sáng tạo Phương pháp sáng tạo Cách viết bài PR trong ứng dụng trong tiếp thị số (Content Digital Marketing) Chuẩn mực của một bài viết PR và phạm vi áp dụng (platform) để nhanh lên […]