0937 48 39 69Lịch học

học vẽ thiết kế thời trang

29/06/2016
fashtion-drawing-08

Module 3: Nguyên lý thiết kế thời trang (Theory of Fashion Design)

1. Thời lượng: 10 giờ 2. Giới thiệu: Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong TKTT.Môn học giúp học viên hiểu phương pháp nghiên cứu tài liệu trên internet, tại thư viện, từ các nguồn tài liệu trong cuộc sống; hướng dẫn học viên cách hình thành ý tưởng và  vận dụng các kiến thức về thời trang vào việc thiết kế bộ sưu tập. 3. Mục tiêu môn học: […]