Khóa học thực tiễn dành cho các bạn có nghề và nâng cao làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Phương pháp học theo tình huấn và thực tế đóng vai (role play) cùng huấn luyện 1:1 (1:1 coaching & mentoring).