GIÁ TRỊ BẰNG CẤP

Trường Cao đẳng Quốc tế Kent (Kent International College) trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam. Bắng cấp sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tiếng Anh và có giá trị chứng nhận tại Việt Nam và đối tác tuyển dụng quốc tế