Học tiếng Anh qua truyện song ngữ

Once upon a time, in an island there lived all the feelings and emotions: Happiness, Sadness,Knowledge, and all of the others, including Love. One day it was announced to them that the island would sink! So all constructed boats and left. Except for Love.

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.

Love wanted to hold out until the last possible moment. When the island had almost sunk, Love decided to ask for help.

Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.

Richness was passing by Love in a boat. Love said,
“Richness, can you take me with you?”
Richness answered, “Sorry Love, I can’t. There is a lot of gold and silver in my boat and so there is no place here for you.”

Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: “Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?” Sự Giàu Có trả lời: “Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu.”

Love next asked Vanity who was also sailing by. Vanity was also ready with the same answer.
“I can’t help you, Love. You are all wet and might damage my boat,” Vanity answered.

Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: “Phù Hoa, hãy giúp tôi!”. “Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi,” Phù Hoa trả lời.

Sadness was close by so Love asked, “Sadness, take me along with you.”
“Oh . . . Love, I am so sad that I need to be by myself!”, sadness said in a sullen voice.

Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: ” Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu”, “Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình …”

Happiness passed by Love, too, but she was so preoccupied with her happiness that she did not even hear when Love called her.

Hạnh Phúc cũng đi qua Tình yêu, nhưng vì quá mải miết với niềm hạnh phúc của mình, Hạnh Phúc thậm chí còn không nghe thấy Tình Yêu đang gọi mình.

Suddenly, there was a voice, “Come, Love, I will take you.” It was an elder. An overjoyed Love jumped up into the boat and in the process forgot to ask where they were going. When they arrived at a dry land, the elder went her own way.

Bỗng nhiên có một tiếng gọi: “Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi”, đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.

Realizing how much was owed to the elder, Love asked Knowledge another elder, “Who Helped me?”
“It was Time,”Knowledge answered.

Nhận ra rằng mình mang ơn người lớn tuổi đó quá nhiều. Tình Yêu đã hỏi ngài Tri Thức, “Ai đã giúp cháu vậy thưa ngài?” “Đó là Thời Gian.” Tri Thức trả lời.

“Time?” thought Love. Then, as if reading the face of Love,Knowledge smiled and answered, “Because only Time is capable of understanding how valuable Love is.”

“Thời Gian ư?” Tình Yêu tự hỏi. Dường như thấu hiểu được suy nghĩ của Tình Yêu, Tri Thức mỉm cười và nói: “Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu”

 

0937 48 3969