0937 48 39 69Lịch học

Cô Phạm Thùy Nguyên Thủy
Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tài chính Marketing

Cô Phạm Thùy Nguyên Thủy
Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tài chính Marketing