Module 1: Vật liệu thời trang (Fashion Textile and Material)

kent-fashion-xu-huong

1. Thời lượng: 12.5 giờ
2. Giới thiệu:

  • Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về vật liệu dệt may. Thông qua môn học, học viên biết ứng dụng các phương pháp thủ công trong việc sáng tạo vật liệu mới trong thời trang.

3. Mục tiêu môn học:

  • Hiểu về sợi tự nhiên và sợi nhân tạo trong dệt may.
  • Hiểu về vải dệt thoi và vải dệt kim.
  • Phân loại chất liệu vải trong thời trang.
  • Sử dụng đơn giản các phương pháp: đan/móc, thêu, nhuộm.
  • Sử dụng đơn giản các phương pháp sáng tạo trên bề mặt vải.
  • Áp dụng các phương pháp thủ công trong việc tạo mới một chất liệu thời trang cho trang phục.

3. Chương trình học
Bài 1: Tổng quan về vật liệu dệt

Bài 2: Giới thiệu kỹ thuật nhuộm và thuê:

Bài 3: Sáng tạo vải bằng phương pháp nhuộm, thuê, vẽ trên vải

Bài 4: Sáng tạo mới một mẫu vải thời trang

0937 48 3969