• Khóa học Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp” được xây dựng trên công thức bán hàng truyền thống, bán hàng phi truyền thống William để giúp người học hệ thống được phương pháp, kỹ năng bán hàng và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
  • Bên cạnh đó Kỹ năng bán hàng phi truyền thống được thay đổi một cách ngoạn mục trong cách bán hàng của Apple Co để có thể áp dụng tạo ra sức bật mới trong phong cách bán hàng chuyên nghiệp theo trào lưu mới.
  • Người học được chia sẻ các kinh nghiệm để đối phó và xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình bán hàng từ các chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bán hàng, cùng các Nhà quản lý các tổ chức, doanh nghiệp đa quốc gia và nước ngoài.