Module 1: Marketing thương hiệu – KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NÂNG CAO

1. Thời lượng: 20 giờ

2. Giới thiệu:

 • Học viên sẽ được trang bị kiến thức về tìm hiểu tâm lý khách hàng, hành vi người tiêu dùng, phân tích nhu cầu thị trường, hoạch định phát triển thương hiệu, xây dựng một kế hoạch phát triển thương hiệu.
 • Cuối môn học, học viên sẽ dự án xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu cho khách hàng cụ thể.

3. Chương trình học

Bài 1: Vai trò và tầm quan trọng của Marketing thương hiệu đối với Designer.

 • Giới thiệu về thương hiệu và Marketing thương hiệu.
 • Tầm quan trọng của thương hiệu.
 • Sự hình thành thương hiệu mạnh.
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu.

Bài 2: Tìm hiểu tâm lý khách hàng và hành vi người tiêu dùng.

 • Mô tả hành vi người tiêu dùng.
 • Mô hình hành vi người tiêu dùng.
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng
 • Quá trình thông qua quyết định mua hàng.
 • Các kiểu hành vi mua hàng.

graphic-design-59Bài 3: Phân tích nhu cầu thị trường.

 • Phân tích môi trường Marketing
 • Phân tích khách hàng
 • Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

Bài 4: Kỹ năng hoạch định phát triển thương hiệu.

 • Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu phát triển thương hiệu.
 • Ý tưởng sản phẩm (Product Concept).
 • Định vị thương hiệu (Brand Positioning).
 • Dự báo doanh thu (Sales Forecast).
 • Hoạch định ngân sách Marketing (DME).
 • Phân tích lời lỗ (Phân tích P&L).
 • Xây dựng một kế hoạch phát triển thương hiệu (Brand Plan).

adv-graphic-58

Bài 5: Kỹ năng tổ chức thực hiện xây dựng thương hiệu.

 • Viết Bảng hướng dẫn công việc (Creative Brief).
 • Triển khai thực hiện một số công việc ATL và BTL.
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả xây dựng thương hiệu.

graphic-design-58
Bài 6: Thực hành xây dựng một kế hoạch phát triển thương hiệu cụ thể.

 • Xác định giá trị của thương hiệu.
 • Xác định mục tiêu của thương hiệu.
 • Khách hàng mục tiêu.
 • Phân tích thị trường.
 • Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu.

0937 48 3969