Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

 

 • Mô hình Digital Marketing
  • Nguyên lý & các công cụ Digital Marketing
  • Mô hình AISAS phân tích hành vi tâm lý khách hàng trong online marketing
 • Xây dựng ý tưởng thông điệp/ Creative in Digital marketing
  • Tổng quan sáng tạo
  • Phương pháp sáng tạo
 • Cách viết bài PR trong ứng dụng trong tiếp thị số (Content Digital Marketing)
  • Chuẩn mực của một bài viết PR và phạm vi áp dụng (platform) để nhanh lên Top Google
  • Các làm mới hặc phát triển nội dung bài viết để duy trì
  • Thực hành xây dựng list bài PR content
 • Google analytics, Đo lường và đánh giá hiệu quả Digital marketing & Thực hành Google Analytics

  • Các khái niệm căn bản
  • Các công cụ phân tích, theo dõi, đánh giá hiệu quả Digital Marketing
  • Các chỉ số đo lường KPI
  • Đánh giá mục tiêu và ngân sách chiến dịch Digital Marketing
  • Đánh giá ngân sách Digital Marketing
  • Rút ra bài học kinh nghiệm.
 • Digital Marketing thực địa

  • Thiết kế wesbite và ứng dụng của Digital marketing trong quảng bá sản phẩm
  • Thiết kế wesbite và ứng dụng của Digital marketing trong truyền thông thương hiệu

CHI TIẾT MÔN HỌC TRONG DIGITAL MARKETING

[one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital01-thauhieu.jpg” slogan=”” title=”Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing (15 giờ = 6 buổi)” link=”https://kent.vn/thau-hieu-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital02-graphic.jpg” slogan=”” title=”Module 2: Đồ họa trong Marketing Online (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/do-hoa-trong-marketing-online” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/web-wordpress.jpg” slogan=”” title=”Module 3: Thiết kế web bằng WordPress (25 giờ = 10 buổi)” link=”https://kent.vn/thiet-ke-website-bang-wordpress” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital03-apdung.jpg” slogan=”” title=”Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/ung-dung-digital-marketing-de-kinh-doanh” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/doan.jpg” slogan=”” title=”Module 5: Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp (5 giờ = 2 buổi)” link=”https://kent.vn/tot-nghiep-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third] [/one_third]

0937 48 3969