CÁC KHÓA HỌC NGÀNH TRUYỀN THÔNG

Digital Marketing ứng dụng

Digital Marketing nâng cao

Tổ chức và quản lý sự kiện

Sản xuất phim

Chuyên viên PR (Public Relation)

Video Marketing

Giá trị bằng cấp

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng viên

Cảm nhận sinh viên

KENT INTERNATIONAL COLLEGE