0937 48 39 69Lịch học

motion graphic

22/06/2016
pizza

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về giày Converse SV Tường Lộc

Đồ án Motion Graphic SV Tường Lộc lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về giày Converse
22/06/2016

Đồ án Motion Graphic McDonalds Vietnam SV Tiến Võ

Đồ án Motion Graphic SV Tiến Võ lớp DIP-24 Kent International College đề tài sự năng động thực đơn McDonalds Vietnam
21/06/2016

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về Pintesest SV Trần Quốc Việt

Đồ án Motion Graphic Trần Quốc Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pinterset
21/06/2016

Đồ án Motion Graphic Lịch sử CocaCola SV Hoài Danh

  Đồ án Motion Graphic Hoài Danh lớp DIP-24 Kent International College đề tài lịch sử CocaCola
21/06/2016

Đồ án Motion Graphic Pizza SV Hoàng Việt & Quỳnh Ngân

  Đồ án Motion Graphic 2 SV Quỳnh Ngân & Hoàng Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pizza