Đồ án phim ngắn “Turn left – Turn right” SV Kent

do an phim ngan turn left turn right

Phim ngắn ”Turn left – Turn right” đồ án phim ngắn SV Kent International College thực hiện gồm Tiến Võ, Phúc Đặng, Tường Lộc thực hiện

Bên dưới là đồ án Phim ngắn ”Turn left – Turn right” SV Kent

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent  làm nào!

Clips

https://www.youtube.com/watch?v=l2FJG8jHAww