Module 3: Thiết kế nhân vật (Character Design)

1. Thời lượng: 24 giờ

2. Giới thiệu:

Môn học cung cấp cho học viên về các kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế nhân vật 3D, tạo chất liệu dùng Photoshop và Maya, phương pháp dựng hình với mô hình Polygon, NURBS, đặt vị trí Camera theo kịch bản …

Kết thúc môn học, học viên sẽ thiết kế nhân vật cơ bản, ráp xương, bố trí Camera cho một số bối cảnh trong phim.

3. Chương trình học

Bài 1: Cơ bản về nguyên lý thiết kế nhân vật

 • Tạo mới Project 3D
 • Thao tác với công cụ chọn đối tượng 3D.
 • Làm việc với đối tượng cơ bản.
 • Các công cụ biến đổi đối tượng.
 • Tạo nhóm đối tượng, canh chỉnh đối tượng.
 • Các thuộc tính và Layer

maya-14
Bài 2: Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh 2D, 3D

 • Các đối tượng tạo hình cơ bản.
 • Tìm hiểu về các object components
 • Làm việc với tool options.
 • Extruding đối tượng đa giác trong Maya

maya-04
Bài 3: Cơ bản về ánh sáng, chất liệu và diễn hoạt vào mô hình

 • Làm việc với hệ thống lighting
 • Thêm showdows vào hệ thống lighting
 • Làm việc với chất liệu – Material
 • Gán textures vào đối tượng,
 • Diễn hoạt chuyễn động.
 • Render hoạt cảnh phim.

maya-01
Bài 4: Làm việc với mô hình Polygon

 • Giới thiệu về mô hình Polygon Tools
 • Cấu trúc và thành phần Display của Polygon
 • Chức năng selections, snapping
 • Công cụ Insert Edge Tool, Extrude Tool, Split Polygon Tool, Crease Tool, Cleanup Tool
 • Các lệnh trong Edit Mesh.
 • Các thao tác Transform Component, Detaching Components, Booleans, Misc Mesh, Mirroring, Lattice
 • Biến đổi Bending Deformer, Combine Deformers, Sculpt Deformer
 • Mô hình dùng Curves.

Bài 5: Làm việc với mô hình NURBS

 • Giới thiệu và sử dụng mô hình NURBS.
 • Tạo curves và surfaces.
 • Các tham số của mô hình NURBS
 • Làm việc với trims
 • Kết hợp giữa curves và surfaces
 • Sử dụng Booleans.
 • Texturing đối tượng NURBS
 • Biến đổi đối tượng NURBS to thành các dạng đối tượng khác.

Bài 6: Tạo phần đầu nhân vật

 • Phác thảo ý tưởng.
 • Đặt tả cá tính và nhân cách hóa nhân vật.
 • Dùng mô hình Polygon và NURBS để tạo hình
 • Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình

Bài 7: Tạo phần thân nhân vật

 • Nhân cách hóa nhân vật.
 • Đặt tả bước chuyển động
 • Dùng mô hình Polygon và NURBS để tạo hình
 • Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình

Bài 8: Cơ bản về Camera

 • Giới thiệu các loại Camera.
 • Các thuộc tính Camera.
 • Chuyễn động camera theo nhân vật.
 • Thay đổi góc máy và chủ đề phim.
 • Thao tác camera cuts and close-ups.
 • Đặt Camera theo kịch bản

thiet ke va dung phim hoat hinh

0937 48 3969